Forsiden Advokater Rettsområder Eiendom Kontakt Lenker
| Flere

Forvaltningsrett

Forvaltningsorganer (kommuner, statsforvaltningen og andre organer som er tillagt offentlig myndighetsutøvelse) utøver sin kompetanse i form av vedtak og annen myndighetsutøvelse.

Vi har kompetanse med overprøving av slike avgjørelser gjennom f eks klage til overordnet organ, til Sivilombudsmannen og gjennom søksmål for domstolene.Vi har arbeidserfaring og kompetanse i rettsfeltet mellom det offentlige som myndighetsutøver og det private som enkeltperson og næringsvirksomhet.Offentlighetsloven regulerer medienes og allmennhetens rett til å gjøre seg kjent med forvaltningsorganers saksdokumenter og behandlingen av sakene i det aktuelle organ ved anmodning om dokumentinnsyn og har rett til innsyn i journalinnføringen (postlisten) av slike dokumenter. Det samme gjelder overfor andre offentlige organer/selskaper/institusjoner som er underlagt offentlighetsloven. Enhver kan innenfor lovens rammer kreve innsyn uten at noen grunn må oppgis.Vi har stor kompetanse og erfaring på dette rettsområdet og påtar oss oppdrag for klienter som får problemer i denne sammenheng.Vi påtar oss også bistand og kurs for organer som er underlagt offentlighetsloven, herunder hvordan innsynsbegjæringer skal behandles, dokumenter og opplysninger som skal og kan unntas fra offentlig innsyn, taushetsplikten, krav til journalføring av dokumenter etc.


Telefon: 23 30 88 20 Telefaks: 23 30 88 21 Email: post@advokateneivika.no

Powered by Mosoft