Arbeidsrett

Tvister der arbeidstaker gjør gjeldende at arbeidsavtalen ikke lovlig kan bringes til opphør, og krever å stå i stillingen. Evt. erstatning for usaklig oppsigelse. Området omfatter også behandling av saker innen den kollektive arbeidsrett som tariff- og overenskomstspørsmål hvor næringsorganisasjonene er involvert.

Familie-, arv og skifte.

Vi bistår personklienter i familie, arv og skiftesaker.

Familierett:

 • Opprettelse og tolkning av ektepakter og samboeravtaler.

 • Bistand i separasjons-/skilsmissesaker og opphør av samboerforhold.

 • Rådgivning og rettslig/utenrettslig bistand i foreldretvistsaker etter barneloven.

Arverett:

 • Arverettslige spørsmål og bistand i arvetvister.

 • Opprettelse og tolkning av testament.

Skifte:

 • Felleseieskifte ved ekteskapsoppløsning.

 • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

 • Dødsboskifte.

Best og rimeligst resultat oppnås normalt ved å kontakte advokat tidlig.

Barnefordeling og samværsrett

Vårt advokatkontor har juridisk spesialkompetanse og bred erfaring i saker etter Lov om barn og foreldre(barneloven). 

Vi bistår i foreldretvister. Dette er saker hvor foreldrene ikke klarer å bli enige om hvor barnet skal bo fast, om foreldreansvaret skal være felles eller delt og om samværsrett. 

Vi har lang erfaring med denne typen saker, både i og utenfor domstolen. 

Vi kan bistå med å forhandle og utforme avtaler mellom foreldrene. 

Dersom enighet ikke oppnås, bistår vi med å bringe saken for retten.

Barnevern

Har du problemer eller behov for bistand i konflikt med barnevernet? Vi har lang erfaring og solid kompetanse i saker etter barnevernloven. Vi bistår foreldre og ungdom i alle typer barnevernssaker. Vi møter jevnlig til forhandlinger med barnevernet, og for fylkesnemnder og retten i tvangssaker om omsorgsfratakelse, samværsregulering med mer.

Erstatningsrett

Vi har erfaring fra personskadeerstatning både i forbindelse med arbeidsulykke og trafikkulykke og andre skadetilfeller. Vi yter også bistand i trygde- og forsikringsspørsmål. Bistanden gjelder typisk å avklare faktum, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng mellom handling og oppstått skade, herunder dokumentering og beregning av erstatningskrav.

Fast eiendom

Vi tilbyr juridisk rådgivning innenfor fagområdet fast eiendoms rettsforhold:

 • Feil og mangler ved fast eiendom etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven.

 • Tvistesaker etter borettslagsloven og eierseksjonsloven.

 • Husleierett - saker tilknyttet utleie og leie av nærings- og boligeiendommer.

Forvaltningsrett

Forvaltningsorganer utøver sin kompetanse i form av vedtak og annen myndighetsutøvelse. Vi har erfaring med klage over forvaltningsvedtak; om nødvendig med klage til Sivilombudsmannen eller ved søksmål for domstolene. Vi har solid kompetanse og erfaring i saker som gjelder offentlig myndighetsutøvelse mot privatpersoner.

Trygde- og sosialrett

Vårt kontor har en advokat med betydelig trygderettslig erfaring, både som tidligere ansatt i Rikstrygdeverket og som privatpraktiserende advokat i NAV saker. 

Vi bistår i klagesaker til NAV og ankesaker til Trygderetten. 

Vi yter bistand i alle typer klagesaker innen folketrygdloven, herunder sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, enslig forsørgerstønad, yrkesskade, pensjonsrettigheter m.m. 

Vi tar også oppdrag for klienter med hjelpebehov overfor sosialkontor, boligkontor og andre kommunale etater.

Strafferett

Vårt kontor har lang og bred erfaring i straffesaker; både som forsvarer og som bistandsadvokat. Dette gjelder både når saken etterforskes av politiet, når saken behandles i retten og ved eventuell etterfølgende søknad om voldsoffererstatning. 

Forsvarer og bistandsadvokat dekkes i hovedsak av det offentlige.

Helserett og pasientrett

Vi påtar oss oppdrag ved feil behandling i helsevesenet og andre typer pasientskader. 

Vi har tilsvarende solid erfaring med saker etter lov om psykisk helsevern; primært klagesaker til kontrollkommisjon om tvangsinnleggelse og tvangsmedisinering.

Utlendingsrett

Vi har langvarig og god erfaring med saker etter Utlendingsloven og utlendingers adgang til riket. Dette gjelder asylsaker, saker om familiegjenforening og arbeidsinnvandring, visumsaker og generelt saker om innreisenekt. 

Vi bistår tilsvarende i saker hvor utlendinger trues med utvisning fra Norge og Schengenområdet.

Voldsoffererstatning

Vårt kontor har hatt mangeårig samarbeid med Landsforeningen for Voldsofre. Vi har særskilt kompetanse innen voldsofferproblematikk og påtar oss bistandsadvokatoppdrag i alle typer vold- og sedelighetssaker; blant annet bistand med politianmeldelse, søknad om voldskadeerstatning fra staten, erstatningssøksmål mot skadevolder m.m.

Tvisteløsning og prosedyre

Advokatene i Vika har erfaring fra en lang rekke saker for retten, både sivile og straffesaker.

Vårt kontor har en sertifisert advokatmekler med spesialisering i relasjonsbasert konfliktarbeid og mekling.